Konverents “Tartu Rahu ja tänapäev” (1)
Kuumad uudised 05 Feb 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Reedel, 01.02.08, toimus Rahvusraamatukogu suures saalis Tartu Rahu Põlistamise Seltsi (TRPS) korraldatud rahvusvaheline konverents "Tartu Rahu ja tänapäev", mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 90. juubeliaastale. Konverentsi juhatas TRPS aseesimees Henn Põlluaas.

Huvi konverentsi suhtes oli väga suur. See näitab tõsist vajadust seletada lahti meie minevikku, sellest tänapäeva üle kandunud probleeme ja pakkuda välja omapoolseid lahendusi. Lahendamistvajavad küsimused on Eestil Läti, Leedu ja Soomega suuresti ühised. Sestap pidasime vajalikuks tuua need esile ühisel, rahvusvahelisel konverentsil.

Nimetatud nelja maad ühendab 1918-1920 peetud Vabadussõda ja 1920. aastal Venemaaga tehtud rahulepingud: Eestil ja Soomel Tartus, Lätil Riias ja Leedul Vilniuses, millistes määrati ära riikidevahelised piirid Venemaaga ning millega Venemaa tunnustas igaveseks ajaks kõigi nende riikide õigust iseseisvusele ja puutumatusele. Seda igavikku kestis vaid 20 aastaks ...

Konverentsi täissaalile esinesid politoloogiadoktor Toomas Varrak, suursaadik Mart Helme, TRPS aseesimees Henn Põlluaas, ajaloodoktor Jaak Valge, Soome Akadeemia emeriitusjuhataja professor Reijo Vihko, Veikko Saksi ning teised Eesti, Läti, Leedu ja Soome tuntud esindajad. Publik jälgis kõiki ettekandeid suure huviga ning esinejatele esitatud küsimusi oli rohkem kui konverentsi ajalimiit lubas.

Konverentsi osalejate ja kahekümne viie Eesti, Läti Leedu ja Soome valitsustevälise organisatsiooni poolt allkirjastati:

"Deklaratsioon NSV Liidu okupatsiooni ja annektsiooni kui jätkuva kommunismikuriteo hukkamõistmisest ja heastamisest.” (lühendatult)

Toetudes rahvusvahelistele konventsioonidele, deklaratsioonidele ja otsustele ning sellele, et Soome sunniti vägivallaga loobuma oma piiridest, et Eesti ja Läti taastasid omariikluse 1920. aasta rahulepingute ja põhiseadustega määratud piirides, mida tunnustasid kõik maailma riigid, deklareerime, et:


Eestile, Lätile ja Soomele kuuluvate territooriumite (Petserimaa ja Narva jõe tagused alad; Abrene; Karjala, Salla ja Petsamo) okupeerimine, anneksioon ja jätkuv enese käes hoidmine on eespool kirjeldatud otsuste, resolutsioonide ja rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt NSVL-i toime pandud, aegumatu kommunismikuritegu, mille täielik heastamine on Vene Föderatsiooni kui NSVL-i õigusjärglase kohustus. Aeg ei õigusta seda, enam kui pool sajandit kestnud kuritegu.

Eesti, Läti ega Soome rahvas ei ole iialgi leppinud Venemaa tehtud ülekohtuga ja nõuab tagasi enda seaduslikke territooriume. Me mõistame resoluutselt hukka endi riigivõimude järeleandlikkuse Venemaa survele ning Läti ja Eesti võimude katsed legaliseerida uute põhiseaduse- ja rahva tahte vastaste piirilepingutega NSVL-i vallutustel põhinevaid piire. Me nõuame nende ebaseaduslike lepingute denonsseerimist. Ei ole olemas ühtegi moraalset, poliitilist ega õiguslikku põhjust loobuda vabatahtlikult oma õigustest. Ükski piirimuudatus ei ole legaalne, kui see on ellu viidud vastu asjaomase rahva vaba tahet.


Kutsume Vene Föderatsiooni Riigiduumat ja Valitsust üles tunnistama 1920.aaasta Tartu ja Riia rahu- ja piirilepingute kehtivust, okupatsiooni ja anneksiooni, loobuma senisest agressiivsest poliitikast oma naabrite suhtes, heastama kõik neile tekitatud kahjud, sh. omandiõiguse ning taastama Soome, Eesti ja Läti õige riigipiiri. Vaid see looks tugeva aluse sõbralikele ja heanaaberlikele suhetele.

Kutsume Soome, Eesti, Läti ja Leedu valitsusi, Euroopa Ühendust, USA Kongressi, Haagi Tribunali, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja rahvusvahelist avalikkust üles seisma õigluse jaluleseadmise eest, nõudma Venemaa käitumist demokraatliku riigina ning meie rahvastele tehtud ülekohtu ja kahju täielikku heastamist.

Deklaratsioonile on alla kirjutanud:
Tartu Rahu Põlistamise Selts / Eesti
Eesti Rahvuslik Liikumine / Eesti
Setu Kongress / Eesti
Visu Latviai / Läti
Tarton Rauha ry / Soome
Pro Karelia ry / Soome
Aluepalautus ry / Soome
Karelia Klubi ry / Soome
Suomen Karjalan Pakolaiset ry / Soome
Lietuviu Tautinio Jaunimo Lyga / Leedu
Eesti Demokraatlik Rahvuslike Jõudude Koostöökoda / Eesti
(EDRJK esindab järgmisi organisatsioone: Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit, Endiste Poliitvangide Liit, Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühing, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Memento Liit, Eesti Kristlikud Demokraadid, Isamaa ja Res Publica Liit, Põllumeeste Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Soomepoiste Pärimusühing, Tartu Rahu Põlistamise Selts.)Henn Põlluaas
TRPS aseesimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus