Eesti: Herman Simmi tekitatud kahju on kuni sada miljonit krooni ERR (1)
Kuumad uudised 17 Nov 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Aaviksoo: Simmi tekitatud kahju on kuni sada miljonit krooni

"Her­man Sim­mi te­ki­ta­tud kah­ju­de koh­ta ütlek­sin ma nii, et need on kind­las­ti suu­re­mad kui mil­jon kroo­ni, aga kind­las­ti väik­se­mad kui sa­da mil­jo­nit," ütles kait­se­mi­nis­ter Jaak Aa­vik­soo ei­le.

"P­rae­gu ma täp­set sum­mat öel­da ei saa, sest see täie­neb pi­de­valt," sel­gi­tas Aaviksoo Eesti Päevalehele.

Aa­vik­soo sõnul ei te­ge­le ko­mis­jon spe­ku­lee­ri­mi­se­ga, mis­su­gu­ne võiks ol­la rii­gi­le te­ki­ta­tud kaud­ne kah­ju.

Sim­mi vas­tu esi­ta­tav nõue tu­leb eel­da­ta­vas­ti sa­mas suu­rusjär­gus te­ma ares­ti­tud va­ra­de väär­tu­se­ga. Se­da seepä­rast, et riik soo­vib rii­gi­reet­mi­ses kaht­lus­ta­ta­valt me­helt reaal­selt sel­le sum­ma kät­te saa­da.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi töörühm esi­tas ei­le Aa­vik­soo­le tei­se va­hea­ruan­de rii­gi­reet­mi­ses kaht­lus­ta­ta­va Her­man Sim­mi suh­tes al­ga­ta­tud kri­mi­naal­me­net­lu­se jä­rel­mi­test. "Ilm­selt tu­leb uuel kants­le­ril se­da tööd jät­ka­ta vä­he­malt kri­mi­naal­me­net­lu­se lõpu­ni," mär­kis kait­se­mi­nis­ter.

Toimetas Heikki Aasaru ERR
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus