Eesti Elu
Väliseesti arhiiviprojektide konkurss
Eestlased Eestis 21 Jan 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Projekte hindab selleks moodustatud 11-liikmeline ekspertkomisjon.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:
• väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;
• arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);
• info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;
• arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;
• kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;
• väliseesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;
• teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel (http://www.hm.ee/index.php?045....

Taotlusi oodatakse kuni 21.02.2011 (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss).

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 2 kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info telefonil 7350 225.RAHVUSKAASLASTE PROGRAMMI TOETUSE
TAOTLUS

TÄIDAB HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Laekumise kuupäev:


TÄIDAB HALDAV ASUTUS:
Asutuse juhi nimi ja allkiri:

Registrikood:

Postiaadress:

Kontaktisik:
Telefon:
E-aadress:
Arveldusarve ja pank:

*Välismaal asuvate arveldusarvete juurde palume lisada rahvusvahelise kontonumbri e IBANi ning BIC koodi; on oluline, et taotluses oleks esitatud arvelduskonto omaniku nimi originaalkujul.

TÄIDAB TAOTLEJA:
Projekti nimetus:

Taotleja:
Projekti teostamise aeg:

Projekti üldmaksumus:

Taotletav summa:

Omafinantseerimise summa:

Kaasfinantseerimiste summa:
*Palume kõik taotluses olevad summad esitada eurodes.

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:
• LISA 1 Projekti eelarve (vabas, kuid selges vormis). Kogu eelarves märgitakse omafinantseerimine, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad, juba eraldatud summade puhul kaasfinantseerija kinnitus. Eelarves tuleb märkida tegevuste ja kulutuste nimetused ning summad.
• LISA 2 Projekti lühikirjeldus, eesmärgid, kavandatavad tegevused ja tulemused (vabas vormis).
• LISA 3 Taotleja CV.
• LISA 4 Soovitajad.

Käesolevaga kinnitan, et esitatud andmed on õiged:
Taotleja või selle allkirjaõigusliku esindaja nimi, ametikoht, allkiri ja kuupäev:


LISA 1

PROJEKTI TEGEVUSKAVA


1. Projekti eesmärk

2. Kavandatavad tegevused ning nende teostajad ja teostamise koht

3. Projekti kestus

4. Oodatavad tulemused

5. Projekti olulisus, teostavate tegevuste hindamineProjekti tegevuskava kirjutamisel palume ülaltoodud punktid 1-5 võimalikult üksikasjalikult lahti kirjutada ning siduda need projekti eelarvega (LISA 2). Kõikidele teostavatele tegevustele peab eelarves vastama ka planeeritud kulu. Hea projekt on see, mille eesmärk, kestus, kavandatud tegevused ning oodatavad tulemused on piisavalt kirjeldatud ning üheselt mõistetavad. Väljastpoolt Eestit taotlejatel palume kontoomaniku nimi esitada lisaks eesti keelele ka sihtriigi keeles, samuti tuleb taotlusesse märkida rahvusvahelise pangaülekande jaoks vajalikud andmed (IBAN, BIC jm). Konkursi tingimustele mittevastamise korral on komisjonil õigus projekt konkursilt kõrvaldada.
LISA 2

PROJEKTI EELARVE1. Projekti eelarve tegevuste kaupaLISA 3

TAOTLEJA CV


1. Ees- ja perekonnanimi

2. Sünniaeg ja –koht

3. Kodakondsus

4. Aadress, telefon, e-aadress

5. Töökoht ja ametikoht (õppeasutus, õppeaasta)

6. Haridus (õppeasutus, lõpetamise aeg, akadeemilise kraadi omistamise aasta)

7. Keelteoskus

8. Erialane tegevus (ilmunud teosed, toimunud näitused jms)

9. Taotluse seos töö ja/või erialase tegevusega


LISA 4

SOOVITAJA


1. Ees- ja perekonnanimi

2. Töö- ja ametikoht

3. Kontaktaadress, telefon, e-aadress

Kuupäev: …………………………… Soovitaja allkiri: ……………………..
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus