Ülemaailmne veeb
Arvamus 17 Jul 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
- Eesti Päevalehe (Stockholmis)
- ”Eesti elu”
- www.eesti.ca
- "Meie Kodu"
- "Vaba Eesti Söna"
toimetused
Koopia toimkonnale koosseisus Hain Rebas, Jüri Estam, Aho Rebas, Taave Vahermägi
, , , , )
Käesolevaga palun Teid avaldada järgnevat kaastööd mõttevahetuse või vastava pealkirja all.
Ette tänades

Jaak Akker - Rootsi

Mõni kuu tagasi jõudis laiemale üldsusele teave, et käib mingi arutelu ”ülemaailmse veebi” kohta. Oleks ehk vaja selgitada milles asi. Algatus võttis hoogu, kui esitati Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu eel (mitte Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu eel, nagu ma ekslikult ühes eelmises kirjutises kirjutasin) ühte põhialust meie ülemaailmsele eestlusele järgnevalt:
” Väljaspool Eestit elavate eestlaste meediate arendamisest

Viidates Jüri Estami ettekandele 2006.a. New Yorgi eesti kultuuripäevadel ja Aho Rebase artiklitele Toronto Eesti Elus 21. jaanuaril 2011 ja Stockholmi Eesti Päevalehes 16. veebruaril 2011 (RELi delegaatidele väljajagatud) väidab ja soovitab allakirjutanud algatusgrupp järgmist:

Teesid
Välismaal on eestikeelsete nädalalehtede ja teiste perioodiliste väljaannete trükiarvud langenud juba mitmeid aastaid. Nii majanduslikel kui ka teistel põhjustel võivad mitmed väliseesti kogukondade ajalehed lähitulevikus kaotada jätkusuutlikkuse.
Raske on juurdepääs eesti infole neile, kes tunnevad huvi Eesti vastu, kuid ei oska hästi eesti keelt. Ka Soome eestlaste infovajadused on rahuldatud kehvasti. Praegu kõige kindlama majandusliku jalgealusega väliseesti leheks on Torontos ilmuv Eesti Elu. Seal on ka veebileht www.eesti.ca saavutanud rahvusvahelise tähelepanu.

Digitaalsete lahenduste parem rakendamine efektiviseeriks väliseesti aja- ja veebilehtede koostööd ning toetaks meie rahvusgruppide igapäevast eluolu.

Eesmärk
Lähtudes erinevate väliseesti sihtgruppide vajadustest
– efektiviseerida väliseestlaste sotsiaalse võrgustatust ja informeeritust, luues interaktiivse globaalse veebiportaali ja arendades koostööd jätkusuutlike väliseesti ajalehtede vahel.

Põhjused:
Internetiseerimine aitaks meid
- paremini ja toredamini lävida omavahel ja kodumaaga

- kergendada tööhõive probleeme ja pakkuda teenuseid globaalses ulatuses,

- parandada väliseesti ajalehtede omavahelist koostööd ja võimaldada igale eestlaste asukohamaa ajalehele kohalike funktsioonide jätkamist

- majanduslikult kindlustada ajakirjanduse ja info levikut ning sotsiaalset suhtlemist

- olla avatud uuendustele digi-modernses maailmas ning püüda arvestada sihtgruppide uute vajaduste ja eelistustega

- efektiivsemalt rakendada Rahvuskaaslaste programmi eesmärke ja suhelda Eesti valitsusasutustega

- parandada infolevi Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesorganisatsioonide ja ka teiste asukohamaade eesti organisatsioonide ja nende liikmete vahel

Hoomates koguni rahvuspoliitilist vajadust dialoogi alustamiseks võimalikult laiade huvigruppidega, teeb algatusgrupp RELi 2011.a. 26. märtsi Esinduskogu koosolekule Stockholmis ettepaneku: Rootsi Eestlaste Liit moodustab töögrupi koosseisus X, Y, Z, ülesandega alustada läbirääkimisi ja koostööd Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga, väliseesti ajalehtede ja veebilehtede omanike ja toimetajatega ning teiste asjaosalistega järgmistes küsimustes:

1. luua interaktiivne ja reaalajas uuenev ülemaailmne väliseesti veebiportaal

2. välismaal ilmuvate eestikeelsete ajalehtede ja teiste perioodiliste väljaannete töö jätkusuutlikkuse kindlustamine ja efektiviseerimine

Ühtlasi paneme ette, et REL esitaks järgneva ettepaneku ÜEKNu 2011. a. 15-16. aprilli täiskogule Lundis:

Rootsi Eestlaste Liit teeb Ülemaailmse Eesti Kesknõukogule ettepaneku moodustada ja finantseerida kommunikatsioonialane töögrupp, mille ülesanded oleksid:

1. Selgitada välis-eestlaste vajadusi eestipärase informatsiooni ja infovahetuse süsteemides

2. Selgitada meie ajalehtede jätkusuutlikkuse ja kaasajastamise võimalusi, päästmaks neid enneaegsest tegevuse lõpetamisest

3. Professionaalsel baasil selgitada (audit) interaktiivse ülemaailmse ja mitmekeelse eesti veebiportaali loomise võimalusi

4. Uuringu soovitustele tuginedes - vastav portaal (inkl. äriplaan) ka rajada

5. RELipoolseiks ÜEKN töögrupi liikmekandidaatideks esitada X, Y, Z ”

RELi esinduskogu kiitis algatuse heaks ja otsustas saata esindajad selle sõnumiga Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aastakoosolekule aprillis 2011, kes sealt ka poolehoidu mõttele leidsid.
Kas see siis on võimalik? Kas pole nii et veebi algatused hoopis võistlevad paberilehtedega? Ei. Vähenev ajalehe tellimine on pigem sõltuv moodsa aja elurütmist. Kas kadusid ajalehed kui telekast sai päevauudiseid vaadata? Ei. Rootsi ajalehes ”Expressen” võime 14. juunil lugeda et ajakirjanduse tulevik on: ”Go local. Go extremely local”, lööklause mis on juhendanud nii Washington Posti kui Los Angeles Times. Kas on siis midagi kohalikumat on kui meie ühiskond? Kõik kes tunnetavad ennast eestlastena on osa väga kohalikust ühiskonnast. Probleem seisneb pigem selles et paljud eestlased ümberrahvustuvad. Need kes jäävad eestlasteks, kas või eestikeelset veebi lugedes, on ka võimalikud tellijad meie paberlehtedele.
Nagu me teame on paberilehel palju eeliseid võrreldes veebiga, peamiselt selles et on kergesti käega katsutav. Jää mõtlema selle üle mis see tähendab.
Mida ma algatusest mõtlen?
1) On tänuväärt et leidub neid kes ikka soovivad kütta rahvusliku tuleleeki ka välismaal. Iga algatus on teretulemast mis eesti rahvast arendab.
2) Kokkuhoid üle piiride on meie endi teha, seda ei saa Vabariigi käest nõuda ega eeldada.
3) Veeb on meie ajastu mõtete jagamise foorum, paberiajaleht selle kinnitus, mitte eeldus nagu varem oli.
Mis on siis senini tehtud? Nimelt,
- koostöö ettepanek on saadetud paljudele eestikeelsete ajalehtedele väljaspool Eestit,
- sellega on liitunud mitmed nendest,
- on lehtede toimetusi/omanikke kutsutud septembri/oktoobri kuuvahetuseks Tallinna, Rahvuskaaslaste programmi konverentsile, millega seoses peatakse ka välis-eesti meediate seminari,
kus saab otsustada, mis suunades (sisukord, toimetus, talitus, majandus/juura) seda projekti konkreetselt edasi aetakse,
- projektigrupp ootab aadressil c/o heade inimeste häid ettepanekuid, edasiviivaid mötteid.

Jääme lootma et algatus võtab hoogu ja et see hõlbustab meie kokkuhoidu.
Jaak Akker
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus