See artikkel on trükitud:
http://www.eesti.ca/tuhala-kandis-kavandatakse-jalle-kaevandamist/article50653
Tuhala kandis kavandatakse jälle kaevandamist.
14 Nov 2017 EWR Online
Paekivitoodete tehase osaühing esitas Keskkonnaametile üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.11.2017 numbriga 12-2/17/12700) uurimistöö alustamiseks Tammiku III uuringuruumis. Uurimisluba taotletakse Harju maakonnas, Kose vallas Tammiku külas asuvale kinnistule Paunküla metskond 160, mis kuulub Eesti Vabariigile. Uurimistöö kavandatud pindala on 200,52ha.Uurimistöö käigus tahetakse selgitada välja uuringuruumi geoloogiline ehitus ning peamised kaevandamise keskkonnamôju kujunemist môjutavad asjaolud. Uurimistöö käigus on lubatud Keskkonnaameti poolt rajada kuni 15 uuringukaeveôônet(lähem teave sügavuse kohta puudub) ja kuni 15 puurauku sügavusega kuni 45 meetrit. Erilist rôhku pannakse erinevatele pôhjavee uuringutele.Uuringuruum asub vaid mône kilomeetri kaugusel Tuhala nôiakaevust ja on tihedalt seotud karstiala vesikonnaga. Uuringu vôimalike tagajärgede ja vajadusel nende heastamise kohta puudub Keskkonnaameti kirjas informatsioon.Huvitatud isikutel on ôigus kahe nädala jooksul alates teate avalikustamisest esitada üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse vôi loa eelnôu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Samas on teated saadetud välja tavalise postiga ja pole üldse garanteeritud, et vajalik informatsioon kohale jôuab. - pics/2017/11/50653_001_t.jpg


Lisa: kaevandustegevusega ja/vôi geoloogiliste uurimustega seotud teadete numbrid, mis on Keskkonnaameti poolt avaldatud ajavahemikus 1-14 nov

2017 aadressil https://www.ametlikudteadaande... - lahtrisse "Teadaande avaldaja" vôib kirjutada Keskkonnaamet, lahtrisse "Märksôna" vastav number:1212851 -Are vald 57,83 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (lubja- ja dolokivi) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 17 uuringukaeveõõnt ja kuni 34 puurauku.1213108 -Lääneranna vald (kuni 15.10.2017 Varbla vald). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 31,36 ha. Geoloogilise uuringu eesmärgiks on uuringuruumis esineva materjali kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamine.1213112 -Saue vald. Turba kaevandamise pikendamine. Mäeeraldise pindala on 153,30 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 188,76 ha.1213299 -Kanepi (endine Valgjärve)vald. Liivamaardla. Mäeeraldise pindala on 24,78 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 33,82 ha.1213557 -Türi vald. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 4,30 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni kuni 10 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 7 m. Uuritavaks maavaraks on kruus ja liiv.1213569 -Türi vald. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,83 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni kuni 10 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 7 m. Uuritavaks maavaraks on kruus ja liiv.1213674 -Kohila vald. Kruusakarjäär. Pahkla kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 7,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,69 ha.1213832 -Palupera vald. Mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus. Kruusakarjäär.1214054 -Kohila vald1214435 -Kohila vald1214507 -Tahkuranna vald1214634 -Häädemeeste vald1215218 -Illuka vald1215408 -Pôltsamaa vald1215874 -Saku vald: Uuringu eesmärk on liiva tarbevaru uuring. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 45 puurauku ja kuni 45 uuringukaeveõõnt.1216220 -Sirgala karjäär1216698 -Elva vald1216724 -Peipsiääre vald. Uuringuruumi teenindusala kogupindala on 118,99 ha. Uurimistöö eesmärk on välja selgitada maavara (liiv, kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust, millele tulevikus oleks võimalik taotleda kaevandamisluba. Uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 40 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 20 m.1216998 -Pannjärve. Taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on 75,14 ha, sealhulgas mäeeraldis 5,13 ha. Mäeeraldises on arvel 783 tuh m³ ehitusliiva, millest on kaevandatav varu 524 tuh m³ (valdavalt veealune). Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 80 tuh m³. Avaldatud Avalikud teadaanded 10.11.2017. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaametile (kontaktisik Irina Sõtšova, e-post: , tel 3572614) kirjalikult kuni 11.12.2017.

KMH aruande avalik arutelu toimub 12.12.2017 kell 11.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni nõupidamise saalis aadressil Pargi 15, Jõhvi.1217099 -Vôru vald. Kruusakarjäär.1217136 -Paide linn. Kruus, liiv.1217252 -Tahkuranna vald. Kruusakarjäär.1217378 -Paide vald. Liiv, kruus.Sarnasel teemal: https://arvamus.postimees.ee/3...Täiendatud 20171114
Märkmed: