Eesti Elu
Toronto Vana-Andrese koguduse täiskogu pressiteade (8)
Eesti kirikud 15 Apr 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Toronto Vana-Andrese koguduse täiskogu kinnitas teistkordselt oma soovi mitte ühineda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti Piiskopkonnaga. 10. aprillil kinnitati lõplikuks hääletustulemuseks: 120 Vana-Andrese koguduse liiget hääletas uue kirikliku struktuuriga ühinemise vastu, 8 liiget oli ühinemise poolt.

Pühapäeval, 10. aprilli pärastlõunal kell 3, oli täiskogule eelnenud jumalateenistusele Vana Andrese kirikusse kogunenud rohkem kui sada koguduse liiget. Jumalateenistusel teenis sõnaga ning liturgias koguduseõpetaja Kalle Kadakas, kaasa teenisid USA Esimese Praostkonna praost Thomas Vaga ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Välis-Eesti Piiskopkonna praost Hannes Aasa.

Pühapäeva evangeelium Markuse 10. 35 - 45 kuulutas Jeesuse jüngrite, Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannese, soovist leppida Lunastajaga kokku taevase aujärje küsimuses. Jeesus ütleb: „kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane.“(Mrk.10.43-44). Teenistust rikastas solist Monica Zerbe, keda klaveril ja orelil saatis koguduse organist Marta Kivik. Kogudus laulis päevakohastes koraalides „Mu isa koja õue...“ „Oh mis kaunis asi see, et kui vennad elame rahus...“ „Jehoova on mu karjane“, „Küll annab kindel kalju Issanda kogudust “.

Koguduse juhatuse kutsel külalisjutlustajaks kutsutud praost Thomas Vaga jutlustas pühapäevase teksti Johannese 11, 1- 44 alusel „Laatsaruse elluäratamise lugu.“ Jutlustaja lähtus pühakirjas viidatud Jeesuse, Laatsaruse ja ta õdede vahelisele sõprusele. Suur oli sõprade rõõm, mida valmistas Laatsarusele surmast ellu äratamine. Jeesus on ristiinimesi nimetanud oma sõpradeks. Kristlasedki tohivad Jeesust kutsuda oma sõbraks. Praosti sõnum sõprusest oli lepitusse liitev.

Vaevalt kaks päeva enne teenistust oli EELK Välis-Eesti Piiskopkonna Kanada praost H. Aasa, arvatavalt kirikute ühendamise poleemikast tekkinud pingete ajel, teinud pretsedenditu otsuse ning keelanud praost Thomas Vagal jutlustamise Kanada praostkonnas ja Vana-Andrese kirikus. Lisaks oma mõistmatule otsusele, palus praost endale luba reserveerida jumalateenistusel jutlustamise ainuõigus. Koguduse juhatus leidis praosti nõuet aktsepteerida olema ebakohase, küll aga soostuti praosti ametiseisundist tuleneva õigusega olla kaasjutlustaja. Praost H. Aasa mõtiskles kogudusest kui paljuliikmelisest ihust apostel Pauluse esimese kirja korintlastele 12. peatüki 13 ja 14 salmi ainetel.

Pärast palvet ja õnnistamist koguneti kiriku alumisse saali, kus algas täiskogu koosolek.

Koguduse täiskogu mandaatkomisjon registreeris koosolekuks 94 koguduse täisõiguslikku liiget. Õp. Kadaka poolt läbi viidud avapalvuse järel toimus koosoleku rakendamine. Täiskogu kinnitas koosoleku juhatajaks koguduse esinaise Riina Klaasi, teda sekundeerima aseesimees Jüri Silmbergi ja koosoleku protokollijaks sekretär Enn Kiilaspea. Pärast päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli ühehäälset kinnitamist ning õpetaja, koguduse ja revisjoni komisjoni aruande ära kuulamist, leidis kinnitamist koguduse 2011 a. eelarve. Eelarve kinnitamise järel toimusid korralised revisjoni komisjoni ja uute nõukogu liikmete valimised. Vana- Andrese koguduse nõukogu uuteks liikmeteks on Uno Jaason, Maria Lavisas ja Tõnu Petersoo.

Koosoleku kaheksanda punktina oli päevakorras „EELK Välis-Eesti Piiskopkonna liikmeks astumise/väljaastumise küsimus.“ Peale demokraatlikule tavale ja korrale omaseid poolt ja vastu sõnavõtte ning sellele järgnenud sõbralikus õhkonnas kulgenud arutelule, asuti hääletama. Hääletamisõigus oli antud ka e-maili ja kirjateel hääletada soovinud koguduse liikmetele.

Häältelugemiskomisjon, koosseisus Paavo Loosberg, Tõnu Tõsine ja Ivar Nippak, tegi koguduse täiskogule teatavaks, et hääletusest võttis osa 180 koguduse liiget, neist 171 Vana-Andrese koguduse liiget ei pooldanud koguduse liitumist uue EELK Välis-Eesti Piiskopkonnaga, 8 koguduse liiget oli liitumise poolt, üks hääletussedel tunnistati rikutuks.

Lisaks ühele rikutud hääletussedelile leidis hääletuskomisjon põhjuse, tunnistada kirjateel ja emailitsi saabunud hääletussedelite hulgast koguduse liikme numbri puudumise tõttu kehtetuks 51 hääletussedelit.

Lõplikuks hääletustulemuseks kinnitati: 120 Vana-Andrese koguduse liiget andis oma hääle uue kirikliku struktuuriga liitumise vastu ja 8 liiget selle poolt. Sellega oli Toronto Vana-Andrese kogudus teistkordselt kinnitanud oma soovi EELK Välis- Eesti Piiskopkonnaga mitte ühineda.

Saadetud avaldamiseks „Eesti Elu“ paberlehe ja internetiväljaande toimetustele, „Eesti Päevalehe“ toimetusele (Rootsi) ja „Vaba Eesti Sõna“ toimetusele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus