Sosnovyi Borissa uusi reaktorivika
Eestlased Soomes 05 Oct 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Sosnovyi Borissa uusi reaktorivika
Kakkosreaktorin sydän on alkanut turvota. Ykkösyksikkö piti sulkea samojen vaurioiden takia.
Juhani Saarinen

 - pics/2012/10/37575_001_t.jpg
Ve­nä­jän ydin­tur­val­li­suus­vi­ran­omai­set ra­por­toi­vat Sos­no­vyi Bo­rin kak­kos­reak­to­rin viois­ta Stukille ta­paa­mi­ses­sa syys­kuus­sa. Kuvassa Sosnovyi Borin ykkösvoimala.

 - pics/2012/10/37575_003_t.jpg


Ve­nä­jän Sos­no­vyi Bo­rin ydin­voi­ma­lan kak­kos­reak­to­ris­ta on löy­ty­nyt ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mia vi­ko­ja.

Ydin­reak­tion hi­das­tee­na käy­te­tyt gra­fiit­ti­har­kot ovat al­ka­neet tur­vo­ta. Tur­poa­mi­nen muut­taa reak­to­rin sy­dä­men muo­toa, mi­kä li­sää ydin­tur­man ris­kiä.

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­yk­si­kön esi­mies Heik­ki Re­po­nen Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­ses­ta (S­tuk) ker­too, et­tä Ve­nä­jän ydin­tur­val­li­suus­vi­ran­omai­set ra­por­toi­vat kak­kos­reak­to­rin viois­ta ta­paa­mi­ses­sa syys­kuus­sa.
.
 - pics/2012/10/37575_004_t.jpg

Sa­man­lai­set vau­riot pa­kot­ti­vat Ve­nä­jän ydin­voi­ma­yh­tiön Ro­se­ner­goa­to­min sul­ke­maan voi­ma­lan yk­kös­reak­to­rin ke­säl­lä.

Re­po­nen ker­too ve­nä­läis­ten ar­vioi­neen kak­kos­reak­to­rin vau­riot sel­lai­sik­si, et­tä yk­si­kön käyt­töä voi­daan tois­tai­sek­si jat­kaa.

Gra­fiit­ti­hark­ko­jen tur­poa­mi­nen on vaa­ral­lis­ta, kos­ka reak­to­ris­sa kul­ke­vat put­ket voi­vat sa­mal­la vään­tyä. Put­kis­sa lii­ku­tel­laan muun muas­sa ydin­reak­tion hal­lit­se­mi­seen tar­vit­ta­via sää­tö­sau­vo­ja.

Put­kien käy­ris­ty­mi­sen ylä­ra­jak­si on Re­po­sen mu­kaan ase­tet­tu 80 mil­li­met­riä. Stu­kil­le ei ker­rot­tu tark­ko­ja mit­taus­tu­lok­sia put­kien vään­ty­mi­ses­tä, mut­ta kes­kus luot­taa ve­nä­läis­vi­ran­omais­ten ar­vioin­ti­ky­kyyn.

"Ai­ka hy­vä avoi­muus val­lit­see näi­den ky­sy­mys­ten suh­teen", Re­po­nen sa­noo. "Us­kon, et­tä pää­tös on teh­ty vas­taa­val­la vas­tuun­tun­nol­la kuin yk­kös­yk­si­kön sei­so­maan jät­tä­mi­nen."

Seu­raa­vat tar­kat mit­tauk­set teh­dään il­mei­ses­ti en­si vuo­den huol­to­sei­so­kin ai­ka­na.

Sos­no­vyi Bo­ris­sa sel­vi­tel­lään yhä mah­dol­li­suuk­sia ot­taa yk­kös­yk­sik­kö uu­del­leen käyt­töön. Yk­sik­köä tar­vit­tai­siin, kos­ka Pie­ta­ri nie­lee run­saas­ti ener­giaa ei­kä van­ho­ja reak­to­rei­ta saa­da kor­vat­tua uu­sil­la vie­lä muu­ta­maan vuo­teen.

Re­po­sen mu­kaan yk­si mah­dol­li­suus oli­si kor­va­ta tur­von­neet gra­fiit­ti­loh­kot uu­sil­la osil­la. Tä­mä ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä kan­na­ta, kos­ka vah­vas­ti sä­tei­le­vien osien vaih­ta­mi­nen uu­siin on työ­läs­tä ja kal­lis­ta.

Sos­no­vyi Bo­ris­sa on nel­jä ydin­reak­to­ria. Yk­kös­yk­sik­kö val­mis­tui 1973 ja toi­nen kak­si vuot­ta myö­hem­min. Suo­men­lah­den ete­lä­puo­lel­la si­jait­se­vas­ta voi­ma­lai­tok­ses­ta on mat­kaa Suo­men ran­ni­kol­le vain noin sa­ta ki­lo­met­riä
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus