Maailma parimale tööle pürib 10 eestlast EPLO
Kuumad uudised 09 Feb 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Autor: Mari Sarv EPLO

Ko­ral­lra­hu uut saa­re­vah­ti pei­bu­ta­tak­se li­gi 182 000-kroo­ni­se kuu­pal­ga­ga.

Aust­raa­lias Suu­re Vall­ra­hu saa­rel ehk ko­rall­ra­hul te­gut­sev Tou­rism Queens­land ot­sib üle­maailm­se kam­paa­nia käi­gus saa­re­vahti. Paa­ri esi­me­se nä­da­la jook­sul ko­gus vee­bi­leht www.is­land­reef­job.com 2,3 mil­jo­nit klik­ki, kan­di­dee­ri­mi­saval­du­se oli eilse seisuga saat­nud ligi 6000 inimest ter­vest maail­mast. Seal­hul­gas kümme Ees­ti ela­nik­ku: seitse meest ja kolm naist. Taot­lu­si on ae­ga saa­ta 22. veeb­rua­ri­ni.

Maail­ma pa­ri­maks töö­ko­haks ris­ti­tud ame­ti­pos­ti täit­jal tu­leb toi­ta kilp­kon­ni, vaa­del­da vaa­lu, tuua pos­ti lä­he­dal asu­valt Ha­mil­to­ni saa­relt, pi­da­da blo­gi, te­ha fo­to­sid, an­da mee­diaväl­jaan­ne­te­le in­terv­juu­sid.

Enesereklaam videos

Tööd pa­ku­tak­se poo­leks aas­taks, pal­ka lubatak­se sel­le aja eest 70 000 eu­rot ehk li­gi­kau­du 182 000 kroo­ni kuus. Töö­pak­ku­mi­ne on eht­ne, aga li­saks on see Kir­de-Aust­raa­lias asu­va Queens­lan­di tu­ris­mia­ren­dus­kes­ku­se kam­paa­nia, mil­le eesmärk on mee­li­ta­da ko­rall­ra­hu­le tu­ris­te, va­hen­das Best Mar­ke­tin­gi üle-eelmine uu­dis­ki­ri.

Üks kan­di­dee­ri­mi­seks va­ja­lik­ke sam­me on mi­nu­ti­pik­ku­se en­nast tut­vus­ta­va vi­deolõigu te­ge­mi­ne. Kõik saa­de­tud vi­deod on pan­dud üles kam­paa­nia ko­du­le­he­le. Ees­ti­maa­las­test on ühe põhja­li­ku­ma ene­se­tut­vus­tu­se tei­nud Koht­la-Jär­vel õpe­ta­ja­na töö­tav uju­ja Alek­san­der Guštšin. Ta ütles Ees­ti Päe­va­le­he­le, et kuu­lis kon­kur­sist ühelt oma sõbralt New Yor­gis ja ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da. „Ma ei tea, mis võima­lu­sed mul on. Tean, et kan­di­daa­te on pal­ju. Aga see on vä­he­malt ko­ge­mus, iga kon­kurss on ju ko­ge­mus,” ütles mees. Jär­je­kord­se ko­ge­mu­se saa­mi­ne oli ka põhjus, miks ta üld­se ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da – kui peaks ve­da­ma, on see kind­las­ti hu­vi­tav töö, ar­vas ta. Kon­ku­ren­ti­de vi­deoid po­le Guštšin veel vaa­da­ta jõud­nud.

Vi­deoid vaa­da­tes jääb sil­ma, et pea­mi­selt püüavad saa­re­va­hi koh­ta noo­red rän­du­rid. Kuid ah­vat­lev pak­ku­mi­ne on er­gu­ta­nud end rek­laa­mi­ma neid­ki, kes on loo­mult ta­ga­si­hoid­li­kud või kel­lel rei­si­ko­ge­must na­pib. Kan­di­daa­te on igas va­nu­ses: on mu­di­las­te ema­sid (sh eest­lan­na Ma­ris), pal­ju­lap­se­li­si pe­re­sid, noo­ri abie­lu­paa­re. On põhja­maa­la­si, kes anu­vad oma vi­deos: „Pääs­ta mind siit, Aust­raa­lia!” Nii nae­ra­tab üks soom­las­test päi­ke­se­li­ses pa­ka­ses ja pa­lub pää­su ku­sa­gi­le, kus ei pea uju­mi­seks ja ka­las­ta­mi­seks jääd lõhku­ma.

Kam­paa­nia mee­dia­kes­ku­ses­se saa­de­tud e-kir­ja­le vas­tust ei tul­nud. Vii­teid kon­kur­si­le leiab ka Queens­lan­di osa­rii­gi ko­du­le­hekülge­delt, kam­paa­nia ko­du­le­he do­mee­ni oma­nik on Tou­rism Queens­land.

Unistuste töö

Best Marketingi

uudiskiri vahendab:

•• Suur korallrahu Austraalia lähistel pakub unistuste tööd!

•• Ametinimetus:

Island Caretaker (saarevaht)

•• Töökohustuste hulka kuulub: kilpkonnade toitmine, vaalade vaatlemine, posti toomine lähedal asuvalt Hamiltoni saarelt, blogi pidamine, fotode tegemine, meediaväljaannetele intervjuude andmine.

•• Poolaasta palk: 70 000 eurot

•• Tööpakkumine on ehtne, aga lisaks on see Kirde-Austraalias asuva Queenslandi turismiarenduskeskuse kampaania, et meelitada turiste Suurele Vallrahule ehk korallrahule.

•• Vt: www.islandreefjob.com
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus