Hea tahte koostöökokkulepe „Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine”
Eestlased Eestis 08 Oct 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Hea tahte koostöökokkulepe
„Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine”I. Hea tahte koostöökokkuleppe osapooled:

1. Arstide Liit
2. Arstiteadusüliõpilaste Selts
3. Eratervishoiuasutuste Liit
4. Haiglate Liit
5. Hooldusravi Osutajate Ühendus
6. Kiirabi Liit
7. Nooremarstide Ühendus
8. Patsientide Esindusühing
9. Patsientide Nõukoda
10. Perearstide Selts
11. Sotsiaalministeerium
12. Tallinna Tervishoiukõrgkool
13. Tartu Tervishoiukõrgkool
14. Tartu Ülikool
15. Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit
16. Tervishoiutöötajate Kutseliit
17. Õdede Liit


II. Hea tahte koostöökokkuleppe eesmärk

Käesoleva hea tahte koostöökokkuleppe eesmärgiks on kirjeldada vajalikud tegevused tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks, silmas pidades erinevates tervishoiu arengukavades kirjeldatud eesmärke.

III. Hea tahte koostöökokkuleppe väärtused
1. Pakkuda patsientidele heal tasemel arstiabi, vastata elanikkonna suurenenud ootustele ja vajadustele seoses arstiabiga.
2. Motiveerida tervishoiutöötajaid jääma Eestisse ja võimaldada tervishoiutöötajatele optimaalset töökorraldust.
3. Vähendada ebaotstarbekaid tervishoiukulutusi.IV. Hea tahte koostöökokkuleppega võetud eesmärgid ja tegevused eesmärgi saavutamiseks
1. eesmärk: Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamine.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020: osapooled lepivad kokku ja kiidavad heaks hiljemalt 01. oktoobriks 2013:

a) patsientide kaebuste kohtueelse lahendamise põhimõtted;

b) arstiabi ohutust ja kvaliteeti kajastavate indikaatorite seiresüsteemi.


2. eesmärk: Esmatasandi tervishoiu tugevdamine.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015 ja kehtivat koostöölepet: Sotsiaalministeerium ja Perearstide Selts lepivad kokku ja esitavad kõikidele osapooltele heakskiitmiseks hiljemalt 01. aprilliks 2013:
a) esmatasandi tervisekeskuste geograafilise välja arendamise plaani kuni aastani 2020;
b) esmatasandi tervisekeskuste tervishoiuteenuste loetelu.
3. eesmärk: Kiirabivõrgu korrastamine.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades Kiirabi arengukava 2007-2013: Sotsiaalministeerium ja Kiirabi Liit lepivad kokku ja esitavad kõikidele osapooltele heakskiitmiseks hiljemalt 01. maiks 2013:
c) kiirabibrigaadide arvu kuni aastani 2020;
d) kiirabibrigaadide ja kiirabipidajate geograafilise paiknemise;
e) kiirabibrigaadide koosseisud.
4. eesmärk: Haiglavõrgu optimeerimine.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades arstlike erialade arengukavasid ja Haiglavõrgu arengukava 2002-2015: Sotsiaalministeerium, Haiglate Liit ja Eratervishoiuasutuste Liit lepivad kokku ning esitavad kõikidele osapooltele hiljemalt 01. jaanuariks 2013:

a) geograafilist paiknemist, ressursside ratsionaalset kasutust ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavust arvestava riiklikult oluliste haiglate loetelu;

b) eelnimetatud haiglates pakutava eriarstiabi teenuste loetelu.


5. eesmärk: Õendus- ja ämmaemandusabi rolli suurendamine.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiat 2011-2020, Hooldusravivõrgu arengukava 2004-2015 ja Esmatasandi arengukava 2009-2015: Sotsiaalministeerium, Õdede Liit, Ämmaemandate Ühing lepivad kokku ja esitavad kõikidele osapooltele heakskiitmiseks hiljemalt 01. detsembriks 2013:

a) iseseisvalt osutatavate õendus- ja ämmaemandusabi teenuste loetelu ja standardid;

b) arenduskeskuse tegevuse eesmärgid, ülesanded, struktuur ja rahastamise alused.

6. eesmärk: Tervishoiutöötajate järelkasv

Tegevused eesmärgi saavutamiseks arvestades eesmärkides 1-5 toodud:

a) osapooled lepivad kokku koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Tervishoiukõrgkooli ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga hiljemalt 01. veebruar 2013 ja Tartu Ülikooliga 01. detsembriks 2015 tervishoius töötavate töötajate koolitusvajadused aastani 2020. Juhul kui kõrgharidusreformist tulenevalt tekib vajadus muuta 5. jaanuaril 2012 sõlmitud arstiteaduskonna üliõpilaste riiklike õppekohtade vajaduse konsensusleppes kokkulepitut, vaadatakse konsensuslepe uuesti üle ning vajadusel muudetakse.

b) Sotsiaalministeerium taotleb riigieelarvest 2014. aastaks vahendid ning taotluse rahuldamisel valmistab ette vajalikud seadusemuudatused tasustamaks arst-residentide tööaeg senise 32 tunni asemel 40 tunni ulatuses nädalas.

Eesmärkide elluviimiseks:
1) Osapooled mõistavad vajadust vähendada tarbetut dubleerimist tervishoiusüsteemis. Dubleerimise vähendamiseks teevad osapooled kõik endast oleneva, et senisest paremini kasutada Tervise Infosüsteemi ning muid võimalusi.
2) Osapooled annavad vajadusel hinnangu tervishoiu korraldust ja rahastamist puudutavatele otsustele.
3) Osapooled annavad hinnangu Euroopa Liidu eelarve 2014-2020 planeerimisele tervishoiusüsteemi arendamiseks.
4) Osapooled on valmis vastavalt ettepanekule arutama muid olulisi tervishoiuga seotud küsimusi.

Tallinnas, ___.10.2012
Allkirjad:
1. Sotsiaalministeerium Hanno Pevkur

2. Arstide Liit Andres Kork
3. Eratervishoiuasutuste Liit Ivo Saarma
4. Haiglate Liit Urmas Sule

5. Hooldusraviosutajate Ühendus Miia Sultsmann

6. Kiirabi Liit Ago Kõrgvee
7. Nooremarstide Ühendus Kadri Lillemäe
8. Perearstide Selts Diana Ingerainen

9. Patsientide Esindusühing Pille Ilves

10. Patsientide Nõukoda Kaido Kolk

11. Arstiteadusüliõpilaste Selts Kadri Kasak
12. Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit Piret Kruuser

13. Tervishoiutöötajate Kutseliit Iivi Luik

14. Tallinna Tervishoiukõrgkool Ülle Ernits

15. Tartu Tervishoiukõrgkool Anneli Kannus

16. Tartu Ülikooli Arstiteaduskond Joel Starkopf

17. Õdede Liit Ester Pruuden
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus