Harri Kivilo : Eesti Vabariigi kummaline taastamine Uued Uudised (1)
Arvamus 19 Apr 2016  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2016/04/47447_001.jpg

Harri Kivilo : Eesti Vabariigi kummaline taastamine
19/04/2016

http://uueduudised.ee/harri-ki...

Peaaegu 25 aastat tagasi otsustas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kinnitada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja taotleda Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist. Too otsus „lähtus Eesti Vabariigi järjekestvusel” ning „toetus 1991. aasta 3. märtsi rahvahääletusel Eesti elanikkonna selgesti väljendatud tahteavaldusele taastada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus”. Otsuses kahetsetakse et Eesti riikliku iseseisvuse taastamist ei olnud NSV Liidu olukorra tõttu võimalik saavutada kahepoolsete läbirääkimistega.

Veerand sajandi vältel on riigi nimel esinejad vaid oma kõnedes rääkinud Eesti Vabariigi taastamisest. Tegelikult, mitmes aspektis isegi põhiseaduses määratut vastupidiseks tõlgendades, on riigivõim toiminud nagu Eesti Vabariik oleks uus, kahe rahvuse poolt loodud riik. Riiklikku iseseisvust kinnitava 20. augusti 1991 deklaratsiooni avaldaja oli ENSV elanike poolt valitud kogu, kes oma nime ise oli muutnud Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks. Deklaratsioonile eelnenud ja järgnenud ajal peetud läbirääkimisi Venemaaga ja Eestit abistada püüdnud lääneriikide esindajatega pidasid ju okupatsioonivõimu rahvasaadikud, kes ilmselt ei rääkinud et nad tahavad okupatsioonieelset olukorda taastada, vaid et eestlased soovivad riiklikult iseseisvad olla.

Pärast 20. augusti 1991 deklaratsiooni avaldamist igapäevane elu Eestis märgatavalt ei muutunud. Ajutine valitsus ja ka uut põhiseadust kirjutav Põhiseaduse assamblee pidasid oma tegemistes ja põhiseaduse sätete sõnastamises oluliseks venelaste ja Venemaa soovidega arvestamist. Ilmselt nii toimida soovitasid iseseisvuse taastajaile ka nende sõbrad lääneriikides. Võib arvata et osa iseseisvuse taastajaid ei teadnudki et Eesti Vabariigi loojad suutsid ühe arengult mahajäänud tsaari Venemaa provintsi muuta kahekümne aastaga hästitoimivaks Euroopa riigiks just selle tõttu, et toona ei peetud vajalikuks teistelt nõu küsida. Riiki asuti juba üheaegselt Vabadussõja võitlustega organiseerima ja kujundama oma aadete ja soovide kohaselt.

Okupatsioonieelses Eestis oli elu kõigi valdkondade hästi korraldamine riigivõimu esmatähtis ülesanne. Soome ja Rootsi majandusliku ja kultuurse olukorraga oldi aastal 1939 enam-vähem samal tasemel ning kõik see oli saavutatud ilma välismaiste investeerijate abita. Tänapäevase Eesti üldist olukorda toonasega võrreldes tuleb hämmastusega meenutada et siis: haaras intensiivne kultuuriline isetegevus kõiki maakondi; oli hästi arenenud ühistegevus, eriti kvaliteetse või, liha ja munade lääneriikidesse turustamisel; oli põhiseaduse kohaselt noorte kasvatamine vaimselt, kõlbeliselt ja kahaliselt tublideks ja väärikaiks Eesti kodanikeks vanemate kui ka riigi ja omavalitsuste tähtsamaid ülesandeid; eestlased ei vihatud sakslasi, venelasi, juute ega teisi rahvusi, kuid riigivõim ei jätnud avalikult ja tähelepanuväärivalt tähistamata mitte ühtegi eestlastele meelepärast ajaloolist sündmust või muud tõika, ka siis kui sakslased või venelased oleksid võinud neid tähistamisi solvavaks pidada. Oluline on märkida et vähesed venelased ja sakslased, kes jäid või tulid iseseisvunud Eestisse elama, ei taotlenud end riigi loojateks pidada. Et eestlased oma rahvuslikku pärandit kõrgelt hindasid, kinnitab eestlane olemise tahe, mis jäi jõuliselt püsima märkimisväärses ulatuses väga pikal okupatsiooniajal ning paljudel ka pagulaspõlves.

Eesti on mitmetigi edukas olnud ning riigivõimu esindajad on suure hoo ja hoolega mööda maailma ringi sõitnud ja sõprussidemeid loonud ka kõige kaugemates paikades olevate riikide parlamentidega ja/või poliitikutega – ikka selleks et need hakkaksid Eesti iseseisvust kaitsma. Kui Eesti äärealad oleksid kümneid kordi kaugemal olnud, küllap oleks riigivõimu esindajad hakanud Eestiski ringi sõitma – väikses Eestis polnud aga midagi, mida riigi kulul oleks olnud vaja vaatama minna. Kõike tehtut ja tegemata jäetut kaaludes tuleb paratamatult järeldada et järjepidevalt de jure olemas olnud Eestit ei olegi tahetud taastada. Esmatähtsaks on peetud mitme saja tuhande venelase eesti ühiskonda lõimimist.

Lääneriikide soovituste kohaselt ja/või Venemaa ees hirmu tundes arvati et Eestil on kasulik siia elama saadetud venelased kiiresti, Edward Lucas’e termini kohasteks „uuteks eestlasteks” muundada. Ometi oleks poliitikud ja ajakirjandus pidanud tajuma et siia elama saadetud ei tulnud sõjapakku, ei taotlenud asüüli ega olnud Eesti poolt kutsutud sisserändajad. Nõukogude Liit saatis suurel hulgal oma kodanikke siia elama vaid selleks et eestlased võimalikult kiiresti vene rahvusse sulandada. Iseseisvuse taastajad justkui ei tahtnud teada et suure rahvuse liikmed üldiselt ei taha väikse rahvuse alluvuses olla, eriti kui nad või nende vanemad olid eelnevalt väga pikka aeg tolle väikese rahva hulgas võimuritena elanud. Võib-olla loodeti et Vene Föderatsioon muutub heatahtlikuks naabriks kui Eesti hakkab siiasaadetuid ja nende järglasi käsitlema erakorraliste kutsutud sisserändajatena ja Eesti multikultuurseks riigiks kujundajatena. Aastal 2008 olnud rahvastiku ministri arvates „tänapäeva demokraatlikes riikides pole enam monokultuurseid ühiskondi ning et Eestit võib juba täna pidada mitmekultuurseks ühiskonnaks” (Eesti Elu 11.04.08).

Eesti riigivõimu keskendumine kutsumata sisserändajate massi abil muuta Eesti moodsalt kahekultuurseks riigiks, on ilmselt mõjutanud Vene Föderatsiooni järeldama et Eestit on kerge rahvusvahelises kohtus sobival ajal defineerida üheks Nõukogude Liidust lahkunud liiduvabariigiks. Selles et Venemaa soovib oma rüppe tagasi saada Balti riike, pole mõtet kahelda. Üha tihedamini on Vene Föderatsioon hakanud taunima neid kes Nõukogude Liitu ei taha Euroopa vabastajaks pidada. See, et vabastajad jäid nende poolt vabastatud riikidesse räigelt inimõigusi rikkuma ligi pooleks sajandiks, seda teada ei taheta. Häbiväärselt pole ka Euroopa Liit ega Ida -Euroopa riigid pidanud vajalikuks alustada Nõukogude Liidu räigete inimsuse vastaste kuritegude üle kohtulikku menetlust. Sellist menetlust pole ka senini võimul olnud eestlased, end rõhutatult suurteks Eesti patriootideks pidajad kaasa arvatud, pidanud vajalikuks algatada.

Kõik Venemaa väited Eesti Nõukogude Liitu vabatahtlikult astumise kohta kaotavad oma pädevuse aga niipea kui Eesti Vabariigi järjekestvuse kinnitamiseks hakatakse okupatsioonieelset olukorda tegudes taastama. Enne juunit 1940 olnud olukorra taastamiseks peab riigivõim lõpetama Eesti okupeerimise ja selle käigus sooritatud räiged inimsusevastaste kuritegude ajalooliseks paratamatuseks pidamise ning: tutvuma kehtivate dokumentidega ja rikkaliku pildimaterjaliga, mis kinnitavad kus paiknes rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ja selle tähiste sinna tagasi paigaldamist Venemaalt nõudma; tajuma et Tartu rahulepingu osaline muutmine võib võimaldada koos teiste, senini salastatud lubamiste, tegemiste ja/või tegematajätmistega, kogu rahulepingu kehtivuse tühistada; nõudma end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks tunnistanud Vene Föderatsioonilt kõigi okupatsioonikahjude hüvitamist; lõpetama kõik lõimimisprogrammid, sest ei eestlased ega siinsed venelased ei soovi oma rahvuslikku kuuluvust minetada; käsitlema Eestis elavaid venelasi mitte teise rahvusliku kogukonnana vaid vähemusrahvusena, riigikogu poolt vastu võetud seaduse kohaselt; tajuma et riigi elu korraldamiseks vajalikel riigikogu ja kohalike omavalitsuste hääletamisel saavad kandidaatidena ja valijatena osaleda vaid need kelle riigikeele oskus on piisav riigis toimuma jälgimiseks ja otsuste tegemiseks.

Riigi nimel toimijateks ei peaks nüüd enam olema need, kes okupatsiooniaastatel olid innukad kommunismiehitajad. Veelgi vähem peaksid riigivõimu rakendama pürgima need, kes okupatsioonieelset Eesti Vabariiki ei taha tõeliselt taastada. Eestlaste rahvusena kestma jäämine võib väga suurel määral oleneda ka sellest kas uueks vabariigi presidendiks valitakse aastal 1918 loodud Eesti Vabariigi kõigis aspektides taastamise nõudja või okupatsiooniaja ajalooliseks paratamatuseks pidaja ja Venemaad suurte kingitustega meelitaja. Loomulikult peaks kõik eestlased selles küsimuse oma arvamusi väga tähelepanu väärivalt esitama.
 
    Trüki   E-post   FB     
16 Feb 2018 19:33
MÜNCHENI OTSEBLOGI: näha on hirmu tõsise konflikti ees
16 Feb 2018 19:28
Reporter: NATO tugevdab end merel ja küberruumis ning suurendab väejuhatust PM
16 Feb 2018 19:11
TORONTO EESTLASKONDA- ANTS VOMM ( Minu Hinge Luuletus kogu 1971)
16 Feb 2018 16:50
Rein Lepik kingib Tartu koolidele Eesti vabariigi 100. juubeli puhul oma filmid
16 Feb 2018 08:30
Suri laulja Heli Lääts PM
15 Feb 2018 16:46
Fookuses: kes vastutab Eesti Vabariigis? YT
15 Feb 2018 10:18
Repliik: varateismeliste hooramine kui riikliku tervishoiupoliitika uus normaalsus Objektiiv (1)
15 Feb 2018 10:01
Eesti Valitsus toetas EKRE hümnieelnõu, sotsist kultuuriminister Indrek Saar jätkuvalt vastu
15 Feb 2018 09:53
Leedu 100 pidustustele saabub 11 delegatsiooni ja 9 presidenti, meile mitte keegi! Õhtuleht (1)
15 Feb 2018 08:15
Eesti. Meeldetuletus! Rahvuskaaslase programmi konkurss
15 Feb 2018 07:50
Raport: USA, Venemaa ja Hiina valmistuvad konfliktiks PM
14 Feb 2018 19:59
Mõtleme taas 2018.02.13 - Mõtleme taas TTV
14 Feb 2018 19:08
Canada's Lawes, Morris win mixed doubles curling gold CBC
14 Feb 2018 19:02
Mart Helme “Foorumis”: Poola on Eestile mitte lihtsalt liitlane, vaid võtmeliitlane Uued Uudised (1)
14 Feb 2018 16:49
Pariisis sai noarünnakus vigastada kuus inimest PM
14 Feb 2018 16:44
USA koolitulistamises sai surma vähemalt 15 inimest PM
14 Feb 2018 10:52
Rumal nali Tallinna lennujaama check-in'is lõppes politseijaoskonnas (2)
14 Feb 2018 10:13
VIDEO | USA luureteenistuse peakontori ees toimus tulistamine DELFI
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus