ERKÜ Valimised-EANC Elections ENG EST
Eestlased USAs 20 Feb 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
The current four year term for members of the Estonian American National Council is ending this year, and it is time for new EANC elections. Everyone who wishes to stand for elections must register as a candidate.

Attached are the announcement and registration form. We encourage everyone who wishes to actively participate to please submit your candidate registration. This is a chance to participate in the Estonian American central organization, representing all Estonian Americans. Please note that the due date is March 20. More information about the EANC, as well as registration forms and this info, can be found on the website www.estosite.org.

ERKÜ Esinduskogu valimised toimuvad sel kevadel. Kõik kes soovivad olla kandidaadid peavad selleks registreerima. Lisatud on registreerimisvorm ja valimiste kohta informatsioon. Tähtpäev on 20. märts.

See on teie võimalus osaleda ameerika eestlaste keskorganisatsiooni tegevuses. Rohkem informatsiooni ning vorme saate ka ERKÜ koduleheküljelt www.estosite.org.

ERKÜ ESINDUSKOGU VALIMISED

ERKÜ praeguse XX Esinduskogu volitusega kuulutab välja ERKÜ Valimiste Peakomitee Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXI Esinduskogu valimised. Esinduskogu liikmed on valitud neljaks aastaks.

ERKÜ, eestlaste keskorganisatsioon USA-s, on ameerika eestlaste esindaja ja toetaja nii rahvus-poliitilistes valdkondades kui ka rahvusliku tegevuse ja kultuuri arendamises. Esinduskogu suurus oleneb kandidaatide arvust; miinimum suurus on 20 ja maksimum on 50. XX Esinduskogusse valiti 35 liiget ja 5 jäid kandidaatideks. Kandidaadid kes ei pääse Esinduskokku võivad osa võtta asemikudena ERKÜ tegevusest ja on selleks teretulnud. Esinduskogu on kokku kutsutud vähemalt kord aastas eelmise aasta aruannete kinnitamiseks, algava aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmiseks ning kõigi teiste päevakorda võetud küsimuste otsustamiseks. XXI Esinduskogu aastakoosolek toimub praeguste plaanide kohaselt 27.-28. septembril, 2014, Stamford, Connecticutis.

Kandidaadiks võib end üles seada iga Ameerika Ühendriikides elav eestlane, kes:
1. on valimistähtpäeval 21 aastat vana;
2. pärineb kodakondsuselt Eestist, või
3. kuulub USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu, või
4. ennast valimistõendil eestlasena registreerib.

Sooviavalduslehti ja infot saab Valimiste Peakomiteelt ning ERKŰ koduleheküljelt (www.estosite.org). Vajaduse korral võib neid kohapeal ka paljundada. Sooviavalduslehega tuleb saata ka kandidaadi lühike elulookirjeldus ja foto (võite edastada digitaalsel kujul). Sooviavaldus lehed tagastada Peakomiteele hiljemalt 20. märts, 2014.a.

Lõplik kandidaatide nimistu koos valimisjuhisega avaldatakse Vaba Eesti Sõnas ning samal ajal määratakse kindlaks valimistähtpäev ja saadetakse valimismaterjal kõigile, kelle aadress on ERKÜ andmebaasis. Valimisaeg kestab valimismaterjali kättesaamisest kuni valimistähtpäeva keskööni. Saadetised, mis kannavad valimistähtpäevast hilisemat postitempli kuupäeva loetakse kehtetuks.

Valijad võivad olla kõik USA-s elavad eestlased, kes on valimistähtpäeval vähemalt 18 aastat vanad, ei ole oma üldist valimisõigust USA seaduste või kohtuotsuste alusel kaotanud ning kelle tegevus ei ole vastuolus ERKÜ missiooniga.

Sooviavalduslehti saab printida ERKŰ koduleheküljelt (www.estosite.org), tellida Valimispeakomiteelt e-maili kaudu ) või taotleda tavalise postiga allolevalt aadressilt:
Jüri Tint
29 Hedge Row Lane
East Hampton, New York 11937


Küsimustega peale eposti kasutamist võite pöörduda ka telefonitsi: 714-920-7378.

Jüri Tint, Valimiste Peakomitee Esimees

ERKÜ XXI Esinduskogu
Kandidaatide sooviavaldusleht
EANC XXI Council - Candidate Application

Eesnimi/First Name: ________________Perekonnanimi/Family Name:___________________________

Aadress/Address: ______________________________________________________________________

Eposti aadress/Email: _____________________________Telefon/Telephone:______________________

Sünniaeg/Date of Birth:_________________________

Vaba Eesti Sõnas ja hääletusmaterjalis ilmub järgmine informatsioon kandidaatide kohta (informatsioon võib olla eraldi lehel). The following information will appear in Vaba Eesti Sõna and election materials (the information may be put on a separate sheet):
1. Kokkuvõtlik eluloo kirjeldus/Brief biographical information:
2. Miks kandideerite Esinduskokku? Millega olete eestlusele kaasa aidanud?
Why are you a candidate for the Council? How have you supported or participated in Estonian activities?Kandidaadiks võib end üles seada iga Ameerika Ühendriikides elunev eestlane, kes Any Estonian living in the U.S. may be a candidate who
1. on valimistähtpäeval 21 aastat vana; ja 1. is 21 years old on the election date; and
2. pärineb kodakondsuselt Eestist, või 2. owns or has inherited Estonian citizenship, or
3. kuulub USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu, või 3. belongs to the Estonian American community through family relationship, or
4. ennast valimistõendil eestlasena registreerib. 4. registers as an Estonian on the election ballot.

Tõestan, et täidan kandidaadinõudeid mis siin ülesloetud ja, et esitatud informatsioon on õige.
I confirm that I meet the candidate qualifications described here, and that the information I provided is correct.

_____________________________________ ____________________________
Allkiri/Signature Kuupäev/Date

Sooviavaldus saata hiljemalt postitempli kuupäevaga 20. märts, 2014.a., koos fotoga:
Send the application at the latest by March 20, 2014 (postmark date), with a photo to:
Jüri Tint 29 Hedge Row Lane East Hampton, New York 11937
Küsimustega kontakti võtta: Jüri Tint’iga, Valimiste Peakomitee Esimees/For questions contact: Jüri Tint, Election Committee Chair: (714-920-7378) või/or .
Sooviavalduslehti saab printida ERKŰ koduleheküljelt (www.estosite.org). Application forms can be found on the EANC home page (www.estosite.org).
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus