EELK selgitas soovolinikule, miks tagandati üks vaimulik ametist SI-299 (2)
Eesti kirikud 11 Oct 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuvalitsus (konsistoorium) andis põhjaliku 10-leheküljelise vastuse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperile, kes päris aru seoses emeriitõpetaja Heino Nurga tagandamisega vaimulikuametist.

2010. aasta oktoobris tagandas EELK konsistoorium Heino Nurga usulise väärõpetuse levitamist ja kõlblusvastast tegu käsitleva kirikuseadustiku paragrahvi alusel. Nüüdsel ajal peab Nurk seksuaalhälvikute paradiisis OMA-keskuses piiblitunde ja jumalateenistusi ning turgutab Euroopa Liidu poolt rahastatuna vaimuhaigeid, olles Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu Duo projekti superviisor. Hiljuti avalikustatud pedepropagandistlikku humanistliku kristluse manifesti kommenteerides kinnitas Heino Nurk, et "päris kindlasti ei jää see manifest viimaseks avalduseks".

Volinik Sepper soovis saada enda käsutusse terve rea EELK erinevate tööorganite dokumente.

Konsistoorium vastas, et kirikukogu ja kirikuvalitsuse tööorganid on otseselt seotud põhiseadusliku usuvabaduse realiseerimisega ning nende istungitel väljendavad vastavate organite liikmed muuhulgas isiklikke seisukohti, mis on seotud põhiseaduslikult tagatud individuaalse usuvabadusega. Selliseid seisukohti sisaldavate dokumentide üleandmine, olgu riiklikele või ükskõik millistele muudele institutsioonidele, oleks religioosse ühenduse autonoomia otsene rikkumine. Seepärast ei esitatud volinikule kõiki tema nõutud dokumente, väljendades samal ajal head koostöötahet ning kommenteerides ja tsiteerides viidatud tööorganite protokolle asjasse puutuvas osas.

EELK konsistoorium juhtis voliniku tähelepanu asjaolule, et usulise ühenduse autonoomia, mis on tagatud nii Eesti Vabariigi põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste aktidega, tähendab õigust võtta vastu seisukohti ning oma liikmetele siduvaid otsuseid kõigis küsimustes, mis on seotud usulise ühenduse põhikirjaliste eesmärkide ja tegevusega.

EELK konsistoorium selgitas, et juhtumi puhul, mille osas volinik teavet nõudis, ei ole mingil juhul tegemist olukorraga, kus isikut oleks diskrimineeritud tema seksuaalse sättumuse või ükskõik millisel muul võrdse kohtlemise seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud alusel.

Tegemist oli olukorraga, kus EELK vaimulik, rikkudes oma ametivannet, osales sellise ühingu moodustamises ja juhtimises, mille põhikirjalised eesmärgid ja tegevus ei ole kooskõlas EELK kõrgeima organi poolt vastuvõetud aktiga. Igal EELK vaimulikul on tulenevalt oma ametivandest ning põhikirja §-st 22 jt sätetest kohustus järgida oma tegevuses EELK Kirikukogu poolt vastu võetud otsuseid, sh 2009. aastal vastuvõetud avaldust suhtumisest homoseksualismi, mis omakorda viitab teistele EELK poolt alla kirjutatud dokumentidele.

"Kuigi kirikukogu avaldus väljendab EELK selget hoiakut ja suhtumist homoseksuaalsusesse, ei ole konsistooriumi konkreetne otsus mingilgi määral seotud ametist tagandatud endise vaimuliku seksuaalse sättumusega, küll aga tema poolt ettevõetud sammudega, millega ta läks vastuollu kiriku kõrgeima organi oluliste seisukohtadega ning sellest tulenevalt tema enda poolt antud vaimuliku ametivandega," kinnitas konsistooriumi kantsler Urmas Viilma.

Endine EELK vaimulik Heino Nurk pöördus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi poole taotlusega, et volinik annaks oma arvamuse tema väljaarvamise kohta EELK Usuteaduse Instituudi õppejõudude hulgast.

Allikas: Meie Kirik
Kontakt: www.meiekirik.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus